0
 • Geen producten in winkelwagen

 • 0
 • Geen producten in winkelwagen

 • Algemene voorwaarden

  Als je een bestelling plaatst bij Thousand Manners ga je akkoord met de volgende voorwaarden;

  Artikel 1 – Toepasselijkheid

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Thousand Manners en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou en Thousand Manners.

  1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Thousand Manners zijn in te zien en op jouw verzoek zo spoedig mogelijk (via e-mail) kosteloos worden toegezonden.

  Artikel 2 – Aanbiedingen

  2.1 Alle aanbiedingen op die op www.thousandmanners.com vermeld staan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  2.2 Thousand Manners kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Artikel 3 – De prijs

  3.1 Alle prijzen van aangeboden diensten en producten van Thousand Manners zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

  3.2 De verzendkosten worden apart vermeld voorafgaand van de bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het bedrag en bestemming van de geplaatste order.

  Artikel 4 – Het aanbod

  4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Thousand Manners maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Thousand Mannerse niet.

  4.3 Het aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  5.1 De overeenkomst tussen Thousand Manners en jou komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  5.2 Thousand Manners bevestigd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.

  5.3 Wijzigen van een order kan alleen op goedkeuring van Thousand Manners.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  6.1 Bij de aankoop van producten bij Thousand Manners heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

  6.2 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht zal Thousand Manners binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren onder de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. 

  6.3 Oorbellen, onderstukken van lingerie en beachwear zonder hygiëne strip worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Thousand Manners.

  Artikel 7 – Garantie

  7.1 Thousand Manners staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de op de website beschreven specificaties.

  7.2 Thousand Manners garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

  7.3 Zodra je een bestelling van Thousand Manners ontvangt vragen wij je de producten te onderzoeken op kwantiteit en kwaliteit. Zo weet je zeker dat je de juiste bestelling hebt ontvangen en dat deze geen gebreken bevat.

  Artikel 8 – Levering en uitvoering

  Thousand Manners zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  8.1 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de website hebt aangegeven dat je de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd wilt hebben.

  8.2 Levertijden voor artikelen die op voorraad zijn; voor 17.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden! Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Thousand Manners je tijdig op de hoogte stellen van de te verwachten levertijd en je de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

  8.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvang je hier bericht van uiterlijk één week nadat je een bestelling geplaatst hebt. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Thousand Manners het bedrag dat betaald is zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

  8.4 Het risico van vermissing van producten tijdens verzending ligt bij Thousand Manners.

  8.5 Je bent verplicht de gekochte producten aan te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld.

  8.6 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

  8.7 Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

  8.8 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 werkdagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Thousand Manners te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan jou geretourneerd.

  Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

  9.1 Thousand Manners blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat je de koopprijs volledig hebt voldaan.

  Artikel 10 – Betaling

  10.1 Bij Thousand Manners kun je voor verschillende betalingsmogelijkheden kiezen.

  10.2 Thousand Manners gaat pas over tot levering wanneer de betaling hiervoor volledig is ontvangen bij Thousand Manners.

  Artikel 11 – Klachtenregeling

  11.1 Thousand Manners beschikt over een klachtenprocedure. Heb je een klacht dan kun je dit kenbaar maken via klantenservice@thousandmanners.com binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Thousand Manners, nadat je de gebreken geconstateerd hebt. Na 7 dagen nemen wij de klacht niet meer in behandeling.

  11.3 De ingediende klachten bij Thousand Manners worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

  Artikel 12 – Ruilen /Retourneren

  12.1 Ruilen behoort tot de mogelijkheid onder de volgende voorwaarden; het product mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd. Wil je niet ruilen maar alleen retourneren? Dan vergoeden wij het aankoopbedrag binnen 10 dagen en deze wordt terugbetaald via de betaalwijze waar je je bestelling mee hebt betaald.

  12.2 Oorbellen, onderstukken van lingerie en beachwear zonder hygiëne strip worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Thousand Manners

  Artikel 13 – Gegevens

  13.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

  13.2 Thousand Manners garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

  13.3 Thousand Manners zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mail adres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

  13.4 Je kunt altijd je eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

  Artikel 14 – Auteursrecht / Copyright

  14.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Thousand Manners waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, liggen bij Thousand Mannerse en de fabrikanten van de betreffende producten.

  Artikel 15 – Identiteit van Thousand Manners 

  Thousand Manners

  Adres: De Limiet 15d, 4131NR Vianen

  Telefoonnummer: 085 0188595

  E-mailadres: info@thousandmanners.com

  KvK-nummer: 70051267

  BTW-identificatienummer: NL858120276B01

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  16.1 Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT en bevoegde rechter

  17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Thousand Manners aangepast worden.Thousand Manners adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

   

   

  Privacybeleid

  Wij respecteren jouw privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  E-mailadres

  Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van jouw e-mailadres.

  Postadres

  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.

  Telefoonnummer

  Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

  Overige persoonsgegevens

  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   • de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;
   • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

  Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  Bijzondere persoonsgegevens

  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

  Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

  Veiligheid opslag van gegevens

  Veiligheidscriteria:

  • Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

  Toegang tot je gegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  Contact

  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

  • Op het volgende e-mailadres: info@thousandmanners.com
  • Op het volgende telefoonnummer: 085 0188595
  • Op het volgende adres: De Limiet 15d, 4131 NR Vianen

   

  Share via: